Làm sao để cấu hình không cho phép NVBH giảm số lượng, hủy đơn hàng sau khi in bếp"

Bạn đăng nhập trang quanly.maybanhang.net

(1) Chọn "Cấu hình"

(2) Chọn "Cấu hình cửa hàng"

(3) Chọn "Không" dòng "Cho phép NVBH giảm số lượng, hủy đơn hàng sau khi in bếp"

(4) Chọn "Cập nhật" ở góc trên bên phải.

(5) Chọn "Chấp nhận" để thay đổi cấu hình

Tiếp theo: Bạn làm thao tác cập nhật dữ liệu ở các thiết bị bán hàng để cập nhật cấu hình thay đổi.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk