Làm sao để cấu hình không cho NVBH xem được đơn hàng.

Bạn đăng nhập vào trang http://quanly.maybanhang.net 

(1) Chọn "Cấu hình"

(2) Chọn "Cấu hình cửa hàng"

(3) Chọn "Không" ở dòng "NVBH được xem đơn hàng"

(4) Chọn "Cập nhật"

(5) Chọn "Chấp nhận"

Tiếp theo: Bạn làm thao tác cập nhật dữ liệu ở các thiết bị bán hàng: máy tính, Ipad, máy tính bảng Android.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk