Nên phân quyền nhân viên trên phần mềm như thế nào?

Hiện nay MAYBANBANG.NET phân các quyền chính là: nhân viên kho (NVK), nhân viên thu ngân (NVTN), nhân viên bán hàng (NVBH), quản lý cửa hàng (QLCH), chủ cửa hàng (admin). Cụ thể các quyền với từng nhân viên như sau:
1. NVK: có quyền thiết lập hàng hóa (thêm mới/sửa hàng hóa), nhập hàng tồn đầu kỳ, tạo các chứng từ kho, xem các báo cáo kho và báo cáo nhập hàng.
2. NVTN: có quyền tra cứu hàng hóa/khách hàng, tạo đơn đặt hàng cũng như hóa đơn bán hàng và tra cứu doanh số hóa đơn do mình tạo.
3. NVBH: có quyền thiết lập hàng hóa, thiết lập khách hàng, tạo phiếu thu/chi, tạo đơn đặt hàng cũng như hóa đơn bán hàng và tra cứu doanh số hóa đơn do mình tạo.
4. QLCH: có hầu hết các quyền trong cửa hàng. Tuy nhiên có một vài quyền hạn chế so với admin như: không xóa được các chứng từ đã phát sinh và không xem và thao tác được các tính năng bên quản lý chuỗi.

5. NV Kế toán: Được tra cứu hàng hóa, khách hàng, hóa đơn, đơn hàng và tất cả các BC ( Không có quyền bán hàng, không được thay đổi thông tin, chỉ được xem thông tin)
6. Admin: có quyền thực hiện đầy đủ các tính năng trên hệ thống.

Ngoài ra, với tài khoản chuỗi có thêm quyền quản lý thẻ khách hàng (QL thẻ KH) và quản lý chung (QLC). Cụ thể như sau:
7. QL thẻ KH: có quyền tạo khách hàng, tạo thẻ trả trước và tạo liên hệ.
8. QLC: có đầy đủ quyền thực hiện các tính năng bên quản lý chuỗi. Tuy nhiên có hạn chế so với admin là không vào được cửa hàng cụ thể nào.

Cửa hàng có thể căn cứ vào các phân quyền nhân viên trên và tình hình thực tế ở cửa hàng để phân quyền phù hợp cho nhân viên.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk